คติพจน์

ภาษาอังกฤษ


n motto
คำอธิบาย: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: maxim
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม