คติประจำตัว

ภาษาอังกฤษ


n motto
คำอธิบาย: หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง
หน่วยนับ: ข้อ, คติ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: คติประจำตน , คติประจำใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ways , principles
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต