คตินิยม

ภาษาอังกฤษ


n tradition
คำอธิบาย: แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , ความเชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: ideology
ตัวอย่างประโยค: ยุ้งข้าวของชาวโซ่งยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่แสดงให้เห็นคตินิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำกลุ่มของชาวโซ่งได้ดี