คติ

ภาษาอังกฤษ


n principle
คำอธิบาย: แบบอย่างหรือแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แบบอย่าง , วิถี , แนวทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ways , model , method , moral precept
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีโอกาสจะได้หรือช่องทางที่จะได้มักจะถือคติ น้ำขึ้นให้รีบตัก