คดีแพ่ง

ภาษาอังกฤษ


n civil case
คำอธิบาย: คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน
หน่วยนับ: คดี
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนายเสรีในคดีแพ่งแล้ว