คดีแดง

ภาษาอังกฤษ


n decided case
คำอธิบาย: คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาแล้ว
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีดำ
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้เป็นคดีแดงที่รู้ผลแล้วว่า ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก