คด

ภาษาอังกฤษ


v curve
คำอธิบาย: ไม่ตรงตลอดเพราะมีลักษณะโค้งหรือลดเลี้ยว เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โค้ง , คดเคี้ยว , คดโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bend , crook
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: ถนนเส้นนี้คดไปเลี้ยวมาตลอดทั้งเส้น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
v ladle
คำอธิบาย: ตักข้าวสุกออกจากหม้อหรือภาชนะอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ตัก
คำที่เกี่ยวข้อง: dip up , dish up
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวคดข้าวจากหม้อแล้วส่งให้เด็กๆ ที่ยืนรออยู่