คณะวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n Faculty of Science
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหาความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าทางธรรมชาติจนได้หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น