คณะรัฐมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n cabinet
คำอธิบาย: คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 48 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยนับ: คณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: Council of Ministers
ตัวอย่างประโยค: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นราคาน้ำมันอีกลิตรละ 20 สตางค์

คำที่มี "คณะรัฐมนตรี" ในคำ


สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n Secretariat of the Cabinet
ความหมายเหมือนกับ: สลค.
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n The Secretariat of the Cabinetค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top