คณะรัฐมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n cabinet
คำอธิบาย: คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 48 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยนับ: คณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: Council of Ministers
ตัวอย่างประโยค: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นราคาน้ำมันอีกลิตรละ 20 สตางค์