คณะพยาบาลศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n Faculty of Nursing
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการดูแลและปรนนิบัติคนไข้
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าวิภาเรียนจบชั้นมัธยม 6 แล้ว เธอจะเข้าเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์