คณะบุคคล

ภาษาอังกฤษ


n assembly
ความหมายเหมือนกับ: คณะผู้แทน