คณะที่ปรึกษา

ภาษาอังกฤษ


n board of consultant
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ
หน่วยนับ: คณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: advisory group
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่