คณะทันตแพทย์ศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n Faculty of Dentistry
คำอธิบาย: ภาควิชาวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาตรวจรักษาโรคทางฟัน
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์มักลาออกจากราชการไปทำงานบริษัทเอกชนมากกว่า