คณะ

ภาษาอังกฤษ


n faculty
คำอธิบาย: ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน
หน่วยนับ: คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ภาควิชา , แผนก
คำที่เกี่ยวข้อง: school , branch of study , department
ตัวอย่างประโยค: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
n group
คำอธิบาย: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หมู่ , พวก , แก๊ง , เหล่า , กลุ่ม , ทีม , ก๊ก
คำที่เกี่ยวข้อง: party
ตัวอย่างประโยค: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม

คำที่มี "คณะ" ในคำ


คณะลูกขุน n jury
คำอธิบาย: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ลูกขุน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง

คณะกรรมการชั่วคราว n ad hoc committee
คำอธิบาย: คณะกรรมการที่จัดขึ้นมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าคณะกรรมการของบริษัทชุดนี้จะเป็นเพียงคณะกรรมการชั่วคราว แต่พวกเขาทุกคนก็ทำงานเอาจริงเอาจังกันมาก

คณะรัฐประหาร n coup d´etat council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลที่ใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาเดินขบวนต่อต้านการกระทำของคณะรัฐประหาร

คณะกรรมการอำนวยการ n board of committee
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: สูจิบัตรของงานจะมีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการปรากฏอยู่

คณะมนตรีความมั่นคง n The Security Council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมกันพื่อให้คำปรึกษาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: กรณีที่กองทัพเกาหลีเหนือเข้าไปในเกาหลีใต้ได้ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ

คณะมนตรี n council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมกันเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาราชการ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ต้องปรึกษาหารือกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเสียก่อน

คณะเภสัชศาสตร์ n Faculty of Pharmacy
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษากระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะเภสัชศาสตร์ฟื้นฟูการนำสมุนไพรมารักษาโรค

คณะพยาบาลศาสตร์ n Faculty of Nursing
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการดูแลและปรนนิบัติคนไข้
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าวิภาเรียนจบชั้นมัธยม 6 แล้ว เธอจะเข้าเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์

คณะผู้แทน n delegation
คำอธิบาย: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด

คณะปฏิวัติ n revolutionary council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะปฏิวัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

คณะนิติศาสตร์ n Faculty of Law
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะนิติศาสตร์จะเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานระบบข้อมูลด้านกฎหมายอย่างเต็มที่เร็วๆ นี้

คณะที่ปรึกษา n board of consultant
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่

คณะทำงาน n working group
คำอธิบาย: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดควรจะทำตัวเป็นกรรมการที่ให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

คณะทัวร์ n tour group
คำอธิบาย: กลุ่มคนผู้มารวมกันเพื่อท่องเที่ยวเป็นคณะมีกำหนดการตามวันเวลา และสถานที่
หน่วยนับ: คณะ, กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: คณะทัวร์ของเรามีกำหนดการเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งก่อนที่จะไปยังเมืองอื่นๆ

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ n Faculty of Dentistry
คำอธิบาย: ภาควิชาวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาตรวจรักษาโรคทางฟัน
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์มักลาออกจากราชการไปทำงานบริษัทเอกชนมากกว่า

คณะดนตรี n band
คำอธิบาย: กลุ่มผู้เล่นดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อบรรเลงเพลง
หน่วยนับ: คณะ, วง
ความหมายเหมือนกับ: วงดนตรี
ตัวอย่างประโยค: คณะดนตรีจากประเทศจีนจะมาแสดงในประเทศไทยต้นเดือนหน้า

คณะกรรมาธิการ n commission
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะ กรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนมองว่า คณะกรรมาธิการชุดนี้ไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาตัดสินเรื่องนี้

คณะรัฐศาสตร์ n Faculty of Political Science
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเชิญเป็นครั้งแรกให้ไปบรรยายเรื่องประเพณีไทยแก่นิสิตคณะรัฐศาสตร ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ n committee
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานหรือกระทำกิจการบางอย่างซึ่งได้รับมอบหมาย
หน่วยนับ: คน, คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า ให้ลงโทษนักกีฬาเขต 10

คณะครุศาสตร์ n Faculty of Education
คำอธิบาย: ภาควิชาวิชาที่ว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์

คณะมัณฑนศิลป์ n Faculty of Decorative Arts
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมหรืองานช่างต่างๆ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ศิลปินคนนี้จบมาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะรัฐมนตรี n cabinet
คำอธิบาย: คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 48 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นราคาน้ำมันอีกลิตรละ 20 สตางค์

คณะอักษรศาสตร์ n Faculty of Arts
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงที่เล่นละครเวทีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์

คณะองคมนตรี n privy council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาและถวายข้อราชการในพระองค์พระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะองคมนตรีต้องเสนอข้อกฎหมายผ่านรัฐสภาเสียก่อน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ n Faculty of Veterinary Science
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการป้องกันและรักษาโรคสัตว์
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะสัตวแพทยศาสตร์จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

คณะสหเวชศาสตร์ n Faculty of Allied Health Science
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการรักษาโรคโดยการใช้ยาต่างๆ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: น้องของเขาอยากสอบติดคณะสหเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้มาก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ n Faculty of Architecture
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการก่อสร้าง
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมกันบูรณะอุโบสถแห่งนี้

คณะสงฆ์ n clergy
คำอธิบาย: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์

คณะเศรษฐศาสตร์ n Faculty of Economics
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าความพยายามกอบกู้เศรษฐกิจของ รัฐบาลเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ n Faculty of Fine and Applied Arts
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นเป็นศิลปะ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ n Faculty of Engineering
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ n Faculty of Science
คำอธิบาย: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหาความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าทางธรรมชาติจนได้หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

คณะวนศาสตร์ n Faculty of Forestry
หน่วยนับ: คณะ

คณะวารสารศาสตร์ n Faculty of Journalism
หน่วยนับ: คณะ

คณะศิลปศาสตร์ n Faculty of Liberal Arts
หน่วยนับ: คณะ

คณะศึกษาศาสตร์ n Faculty of Education
หน่วยนับ: คณะ

คณะสังคมศาสตร์ n Faculty of Social Sciences
หน่วยนับ: คณะ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ n Faculty of Social Administration
หน่วยนับ: คณะ

คณะฑูต n diplomatic corps
ตัวอย่างประโยค: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา

คณะฑูต n diplomatic corps
ตัวอย่างประโยค: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา

คณะฑูต n diplomatic corps
ตัวอย่างประโยค: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา

คณะกรรมการผู้บริหาร n board of directors
ตัวอย่างประโยค: วันจันทร์นี้คงจะสามารถประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารได้อย่างแน่นอน

คณะบริหาร n management team
ความหมายเหมือนกับ: คณะผู้บริหาร
ตัวอย่างประโยค: งานนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเพราะความสามารถของคณะบริหารทุกคน

คณะกรรมการตุลาการ n Judicial Service Commission

คณะบุคคล n assembly
ความหมายเหมือนกับ: คณะผู้แทน

คณะกรรมการตัดสิน n umpire

คณะครู n staff of teachers
ความหมายเหมือนกับ: คณะอาจารย์

คณะอาจารย์ n staff of teachers
ความหมายเหมือนกับ: คณะครู

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ n The Securities and Exchange Commission

คณะผู้บริหาร n management team

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n The Office of the Maritime Promotion Commission

คายกคณะ n choir
คำอธิบาย: หมู่คนผู้ขับร้อง
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคู่
ตัวอย่างประโยค: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์

พระราชาคณะ n clerical title
คำอธิบาย: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู
ตัวอย่างประโยค: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ

อัคนิคณะ n flame
ความหมายเหมือนกับ: เปลวไฟ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ n Office of the National Culture Commission
ความหมายเหมือนกับ: สวช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n the Office of the Maritime Promotion Commission
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับบริษัทที่ปรึกษากลุ่มหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน n Office of the Board of Investment
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเมื่อ 13 สิงหาคม 2541 ดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดการส่งออก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ n National Youth Bureau
ความหมายเหมือนกับ: สยช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ n Office of the National Environment Board
ความหมายเหมือนกับ: สวล.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวกับ “สารคดี” ถึงแหล่งที่อาจก่อให้เกิดฝนกรด

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ n Office of the State Attorney Commission
ความหมายเหมือนกับ: สกอ.
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา n the Food and Drug Administration
ความหมายเหมือนกับ: อย.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำข้อมูลกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาลงเว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ n National Energy Policy Office
ความหมายเหมือนกับ: สพช.
ตัวอย่างประโยค: นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในโลกของเรา เป็นผลงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n Secretariat of the Cabinet
ความหมายเหมือนกับ: สลค.
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก n Office of the Commission for the Management of Road Traffic
ความหมายเหมือนกับ: สจร.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้ริเริ่มจัดทำโครงการทาง แยกปลอดภัยขึ้น เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน n Office of the Civil Service Commission
ความหมายเหมือนกับ: ก.พ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู n Office of the Teacher Civil Service Commission
ความหมายเหมือนกับ: ก.ค.
ตัวอย่างประโยค: การปรับปรุงคู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน n Office of Private Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สช.
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ 17 โรงเรียนด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สกศ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมุ่งสรรหาครูที่มีผลงานการสอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูต้นแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา n Office of the Juridical Council
ตัวอย่างประโยค: หลังที่มีการยุบเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภาระหน้าที่การงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเปลี่ยนไปมาก

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Primary Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สปช.
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อคิดเห็นเรื่องการส่งยุวทูตความดีไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

เจ้าคณะ n monk dean
คำอธิบาย: คำเรียกตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้นว่า เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค ตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้าคณะสงฆ์
ตัวอย่างประโยค: พระรูปนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปกครอง สงฆ์ในจังหวัด

ราชาคณะ n a high ecclesiastical dignitary
คำอธิบาย: สมณศักดิ์ชั้นสูงกว่าพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป

ชาวคณะ n staff
หน่วยนับ: คน; คณะ
ความหมายเหมือนกับ: หมู่คณะ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนลงความเห็นว่าชาวคณะที่จัดการแสดงละครทำงานดีมาก

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง n Election Commission of Thailand

หมู่คณะ n staff
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ n Office of the Royal Development Projects Board

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค n Office of the Consumer Protection Board

สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n The Secretariat of the Cabinet

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

แตกพวกแตกคณะ v be separated from the herd
ความหมายเหมือนกับ: แตกพวก , แตกเหล่า

หัวหน้าคณะสงฆ์ n monk deanค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top