คณะ

ภาษาอังกฤษ


n faculty
คำอธิบาย: ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน
หน่วยนับ: คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ภาควิชา , แผนก
คำที่เกี่ยวข้อง: school , branch of study , department
ตัวอย่างประโยค: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
n group
คำอธิบาย: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หมู่ , พวก , แก๊ง , เหล่า , กลุ่ม , ทีม , ก๊ก
คำที่เกี่ยวข้อง: party
ตัวอย่างประโยค: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม