คชสาร

ภาษาอังกฤษ


n elephant
หน่วยนับ: เชือก
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , ไอยรา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพระยาไชยานุภาพเป็นคชสารพาหนะของสมเด็จพระนเรศวร