คงอยู่

ภาษาอังกฤษ


v remain
คำอธิบาย: มีปรากฏอยู่ให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงอยู่ , มีอยู่ , อยู่ , ปรากฏ
คำตรงข้าม: สูญพันธ์ , หมด , สูญสิ้น , ไม่ปรากฏ
ตัวอย่างประโยค: สภาพป่าของดินแดนแห่งนี้จะคงอยู่ตามธรรมชาติต่อไปหากเราช่วยกันอนุรักษ์