คงสภาพ

ภาษาอังกฤษ


v be in a state of
คำที่เกี่ยวข้อง: be in a good condition of