คงที่

ภาษาอังกฤษ


v be stable
คำอธิบาย: สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเดิม , คงเดิม , เหมือนเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: be unchanged , be constant
คำตรงข้าม: เปลี่ยนแปลง , ผันแปร , ไม่แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง