คงทน

ภาษาอังกฤษ


v be durable
คำอธิบาย: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: ทนทาน , แข็งแรง , ทน , คงทนถาวร
คำที่เกี่ยวข้อง: be permanent , be lasting
คำตรงข้าม: อ่อนแอ , เปราะบาง
ตัวอย่างประโยค: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน