คงจะ

ภาษาอังกฤษ


aux may
คำอธิบาย: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน
ความหมายเหมือนกับ: อาจจะ , คง , อาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: might , perhaps , possibly , maybe
ตัวอย่างประโยค: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน