คงคา

ภาษาอังกฤษ


n Ganges River
คำอธิบาย: ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: แม่น้ำคงคา
ตัวอย่างประโยค: ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้
n a kind of ratteen
คำอธิบาย: ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
หน่วยนับ: สาย
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา , ต้นคงคา
คำที่เกี่ยวข้อง: wicker
ตัวอย่างประโยค: ยางของต้นคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้
n Ganges River
คำอธิบาย: ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
ความหมายเหมือนกับ: แม่น้ำคงคา
ตัวอย่างประโยค: ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้น ถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้
n a kind of rattan
คำอธิบาย: ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา , ต้นคงคา
คำที่เกี่ยวข้อง: wicker
ตัวอย่างประโยค: ยางของคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง