คง

ภาษาอังกฤษ


aux may
คำอธิบาย: คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
ความหมายเหมือนกับ: อาจ , คงจะ , อาจจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: may be , probably , might
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง