ข้อแก้ตัว

ภาษาอังกฤษ


n old story
ความหมายเหมือนกับ: ข้ออ้าง , คำแก้ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: acknowledgment of error , excuse , defense , begging pardon
ตัวอย่างประโยค: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี