ข้อเสนอ

ภาษาอังกฤษ


n proposal
คำอธิบาย: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแนะนำ , ข้อเสนอแนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: offer , proposition , suggestion
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ

คำที่มี "ข้อเสนอ" ในคำ


ข้อเสนอแนะ n suggestion
คำอธิบาย: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแนะนำ , ข้อเสนอ
ตัวอย่างประโยค: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top