ข้อสัญญา

ภาษาอังกฤษ


n contract
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ข้อตกลง , อนุสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: compact , covenant
n obligation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , พันธะ
คำที่เกี่ยวข้อง: binding condition
n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , สัญญา , ข้อตกลง
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement
n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , พันธะ , สัญญาผูกมัด
คำที่เกี่ยวข้อง: obligation , pledge