ข้อมูล

ภาษาอังกฤษ


n data
คำอธิบาย: ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: information
ตัวอย่างประโยค: ไวรัสตัวใหม่ทำให้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป