ข้อผิดพลาด

ภาษาอังกฤษ


n error
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , จุดบกพร่อง , ข้อเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: mistake , blunder , failing , bungle
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย