ข้อตกลง

ภาษาอังกฤษ


n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , สัญญา , อนุสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: compact , covenant
n contract
ความหมายเหมือนกับ: คำมั่น , คำสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement , promise
n condition
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแม้ , ข้อจำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement , restriction , term
n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , ข้อผูกพัน , สัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: agreement
n treaty
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: pact , agreement , covenant , convention
n rule
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์
คำที่เกี่ยวข้อง: regulation , order
n regulation
ความหมายเหมือนกับ: กติกา , ข้อกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , condition