ข้อความ

ภาษาอังกฤษ


n statement
คำอธิบาย: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อความ , ใจความ
คำที่เกี่ยวข้อง: term , message , text , passage , account , baby , content
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์สั่งให้นักเรียนตัดข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหนังสือต่างๆ มาอ่านหน้าห้อง

คำที่มี "ข้อความ" ในคำ


ข้อความย่อย n indentation
ความหมายเหมือนกับ: ตอน , บท , ตอนย่อย

ข้อความที่บันทึกไว้ n annals
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเตือนความจำ , บันทึกความจำ , บันทึกเหตุการณ์

ข้อความสำคัญ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top