ข้อ

ภาษาอังกฤษ


n item
คำอธิบาย: เรียกอวัยวะบางส่วนที่มีข้อต่อและงอได้
ตัวอย่างประโยค: พระผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือให้ผู้สืบชะตาทุกคน
n item
คำอธิบาย: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง, ข้อความ ก็ว่า, เรื่อง เช่น ข้อพิพาท ข้อยุติ, หัวข้อ เช่น ข้ออ้าง ข้อข้องใจ
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวเรื่อง , หัวข้อ , ประเด็น , ข้อความ
คำที่เกี่ยวข้อง: provision , clause , point , section
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเรื่องชนชาติไทยและแหล่งกำเนิดของไทยก็ยังไม่อาจสรุปเป็นข้อยุติที่แน่นอนได้
n item
คำอธิบาย: ส่วนที่อยู่ระหว่างปล้องของไม้ไผ่หรืออ้อยเป็นต้น, ส่วนตรงที่ของ 2 สิ่งมาต่อกัน เช่น ข้อต่อท่อประปา
ความหมายเหมือนกับ: รอยเชื่อม , ข้อต่อ , รอยต่อ
ตัวอย่างประโยค: แผ่นใบเชื่อมติดกันด้วยข้อต่อของใบ
n item
คำอธิบาย: ตอนหนึ่งๆ, ชิ้นหนึ่งๆ, ท่อนหนึ่งๆ, เช่น อ้อยควั่นเป็นข้อๆ เข็มขัดทองเป็นข้อๆ
ตัวอย่างประโยค: กระดูกชิ้นเล็กๆ ของปลาเรียงต่อกันเป็นข้อ

คำที่มี "ข้อ" ในคำ


ข้อมูลดิบ n raw data
คำอธิบาย: ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่มักเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก
ตัวอย่างประโยค: นักสถิติใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิบเพื่อแปลงผลข้อมูล

ข้อครหา n scandal
ความหมายเหมือนกับ: คำครหา , เสียงครหา , ข้อติเตียน
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง

ข้อพิพาท n dispute
คำอธิบาย: เรื่องโต้เถียง หรือโต้แย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: กรณีพิพาท , ข้อโต้เถียง , ข้อโต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีควรใช้วิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

ข้อมูลขนาดใหญ่ n a large amount of information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก

ข้อมูลข่าวสาร n news information
คำอธิบาย: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ข่าวสาร
ตัวอย่างประโยค: ระบบแลนเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพีซีให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกัน

ข้อมูลจริง n correct information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง

ข้อมูลรูปภาพ n pictorial information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อมูลภาพ
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก

ข้อวิจารณ์ n criticism
ความหมายเหมือนกับ: ข้อวิพากษ์วิจารณ์ , คำวิจารณ์
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง

ข้อสำคัญ n important aspect
คำอธิบาย: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม

ข้อยืนยัน n proof
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , ข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์

ข้อผูกมัด n obligation
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , ข้อผูกพัน , พันธะ
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป

ข้อสอบ n examination
คำอธิบาย: ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์มักจะออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อทดสอบความรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา

ข้อสรุป n conclusion
คำอธิบาย: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ผลสรุป , ข้อยุติ , ผล , ผลลัพธ์ , บทสรุป
ตัวอย่างประโยค: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก

ข้อสมมติ n assumption
คำอธิบาย: ประเด็นที่ตั้งขึ้นโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: สมมติฐาน
คำตรงข้าม: ข้อเท็จจริง
ตัวอย่างประโยค: ข้อสมมติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวยังต้องการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกมาก

ข้อสงสัย n doubt
คำอธิบาย: ข้อเคลือบแคลงหรือลังเลไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปัญหา , คำถาม
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกับการหายไปของดาราสาว

ข้อศอก n elbow
คำอธิบาย: ส่วนของแขนตรงที่เป็นข้อพับ
หน่วยนับ: ข้อ, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ศอก
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจะต้องมีข้อศอกและหัวเข่าที่ไม่ดำหรือด้าน

ข้อเรียกร้อง n demand
คำอธิบาย: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หน่วยนับ: ประการ,ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: คำเรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ข้อราชการ n official issue
คำอธิบาย: เรื่องที่เป็นข้อธุระหรือการบริหารงานของรัฐบาล
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องราชการ
ตัวอย่างประโยค: ท่านอธิบดีกำลังปรึกษาข้อราชการกับนายอำเภอ

ข้อรังเกียจ n objection
คำอธิบาย: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต

ข้อยุติ n conclusion
คำอธิบาย: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสรุป , บทสรุป
คำตรงข้าม: ข้อโต้แย้ง , ข้อถกเถียง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ

ข้อยกเว้น n exception
คำอธิบาย: ข้อกำหนดพิเศษซึ่งนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
ตัวอย่างประโยค: เครื่องดื่มบำรุงร่างกายบางชนิดมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ

ข้อแม้ n condition
คำอธิบาย: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เงื่อนไข , ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น

ข้อมูลออก n output data
คำอธิบาย: ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งแสดงหลังจากที่ใส่หรือผ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว
คำตรงข้าม: ข้อมูลเข้า
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลออกจะเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแยกต่างหาก

ข้อมูลร่วม n common data
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มีความต้องการจะมีข้อมูลร่วมเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเข้า n input data
คำอธิบาย: ข้อมูลที่ใส่หรือป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางคีย์บอร์ด
คำตรงข้าม: ข้อมูลออก
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลเข้าของตัวสร้างภาษาคือรูปแทนภาษากลาง

ข้อมูล n data
คำอธิบาย: ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
ตัวอย่างประโยค: ไวรัสตัวใหม่ทำให้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป

ข้อมือ n wrist
คำอธิบาย: ข้อต่อระหว่างมือและแขนช่วงใต้ข้อศอก
หน่วยนับ: ข้อ, ข้าง
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างการทำงานที่ยาวนานควรบิดข้อมือและนิ้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

ข้อพิสูจน์ n proof
คำอธิบาย: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , ข้อยืนยัน , ข้อรับรอง
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่

ข้อพิพาทแรงงาน n labor dispute
คำอธิบาย: ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การชี้ขาด

ข้อพับ n foldable joint
คำอธิบาย: ส่วนของแขนขาหรือข้อต่อของกระดูกที่พับได้
ตัวอย่างประโยค: การกดจุดควรเน้นที่บริเวณข้อพับทั้ง 4 ด้าน

ข้อแย้ง n contradictory
คำอธิบาย: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ข้อโต้แย้ง , ข้อขัดแย้ง
คำตรงข้าม: ข้อยุติ
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ

ข้อสังเกต n notice
คำอธิบาย: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ข้ออ้าง n excuse
คำอธิบาย: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแก้ตัว , คำกล่าวอ้าง
ตัวอย่างประโยค: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย

ข้อสันนิษฐาน n presumption
คำอธิบาย: ส่วนที่ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสมมติฐาน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานสำหรับคดีโจรกรรมว่ามีคนในเป็นสายให้

ข้อไหล่ n shoulder joint
คำอธิบาย: ส่วนที่เชื่อมระหว่างบ่ากับต้นแขน
หน่วยนับ: ข้อ, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อต่อไหล่
ตัวอย่างประโยค: ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้หลายแนวทางมี ข้อไหล่ ข้อสะโพก เป็นต้น

ข้อใหญ่ใจความ n important matter
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญหรือแก่นของเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสำคัญ , ข้อสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ข้อใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางเทวดา

ข้อห้าม n prohibition
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อจำกัด , ข้อละเว้น , ข้อกำหนด , ข้อบังคับ
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว

ข้อหา n allegation
คำอธิบาย: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
หน่วยนับ: กระทง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อกล่าวหา , คำกล่าวโทษ
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว

ข้อเสือ n crank
คำอธิบาย: ส่วนที่ต่อเพลา โดยมากมีลักษณะงอ สำหรับรับกำลังดันหรือกำลังฉุดให้เพลาหมุนรอบๆ
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเหวี่ยง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องยนต์ของเขาคงต้องเปลี่ยนข้อเสือใหม่เสียแล้ว

ข้อเสีย n disadvantage
คำอธิบาย: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อด้อย , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , จุดบกพร่อง , ข้อตำหนิ
คำตรงข้าม: ข้อดี
ตัวอย่างประโยค: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก

ข้อเสนอแนะ n suggestion
คำอธิบาย: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแนะนำ , ข้อเสนอ
ตัวอย่างประโยค: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต

ข้อเสนอ n proposal
คำอธิบาย: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแนะนำ , ข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ

ข้ออ้างอิง n reference
คำอธิบาย: สิ่งที่ถือเป็นหลัก, สิ่งที่นำมากล่าวเป็นหลัก
ความหมายเหมือนกับ: คำอ้างอิง
ตัวอย่างประโยค: ตามหลักจิตวิทยาวิธีการนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอิงได้

ข้อกฎหมาย n matters of law
คำอธิบาย: ข้อความที่เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความกฎหมาย
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: การปฏิรูปการเมืองตรงนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่บังคับไว้แต่เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อกติกา n regulation
คำอธิบาย: ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: กติกา , ข้อกำหนด , ข้อตกลง
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาต้องเคารพข้อกติกาของการแข่งขัน

ข้อกล่าวหา n indictment
หน่วยนับ: ประการ, ข้อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ

ข้อกล่าวอ้าง n excuse
ตัวอย่างประโยค: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น

ข้อกังขา n doubt
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสงสัย
ตัวอย่างประโยค: การแสดงรายการทรัพย์สินรัฐมนตรีสองรัฐบาลที่ผ่านมายังเป็นข้อกังขาของประชาชน

ข้อกำหนด n regulation
คำอธิบาย: ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์ , กฎระเบียบ , หลักเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค: การวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำวิจัย

ข้อแก้ตัว n old story
ความหมายเหมือนกับ: ข้ออ้าง , คำแก้ตัว
ตัวอย่างประโยค: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี

ข้อขัดข้อ n objections
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: อุปสรรค , ขวากหนาม
ตัวอย่างประโยค: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์

ข้อขัดแย้ง n disagreement
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต

ข้อเขียน n essay
หน่วยนับ: ชิ้น, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: บทความ , เรียงความ
ตัวอย่างประโยค: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้

ข้อไข n key
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเฉลย , ข้ออธิบายขยายความ

ข้อควรคำนึง n caution
หน่วยนับ: ข้อ, ประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง n caution
คำอธิบาย: สิ่งที่ต้องคอยดูคอยเอาใจใส่โดยไม่ประมาท
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพึงระวัง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องให้ความสำคัญต่อข้อควรระวังเกี่ยวกับรถยนต์อยู่เสมอ

ข้อความ n statement
คำอธิบาย: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อความ , ใจความ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์สั่งให้นักเรียนตัดข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหนังสือต่างๆ มาอ่านหน้าห้อง

ข้อคัดย่อ n abstract
คำอธิบาย: ข้อความที่ย่อเอาแต่ใจความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: บทคัดย่อ
ตัวอย่างประโยค: บรรณาธิการกำลังรวบรวมข้อคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งมา

ข้อคิด n idea
คำอธิบาย: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
หน่วยนับ: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , ประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน

ข้อคิดเห็น n opinion
หน่วยนับ: ข้อ, ประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น , ทรรศนะ
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี

ข้อ n creel
คำอธิบาย: เครื่องจักสานสำหรับใส่ปลา รูปคล้ายตะกร้าปากแคบอย่างคอหม้อดิน ก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดต่างๆ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาจับปลาใส่ข้องจนเต็ม

ข้องเกี่ยว v associate
คำอธิบาย: ติดต่อผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวข้อง , ยุ่งเกี่ยว , ข้องแวะ , พัวพัน , เกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: เยาวชนหลายๆ คนมักจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดกระทั่งตกเป็นทาสของมัน

ข้องใจ v suspicious
คำอธิบาย: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย
ความหมายเหมือนกับ: สงสัย , คลางแคลง , กังขา , แคลงใจ
ตัวอย่างประโยค: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ

ข้อจำกัด n limitation
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแม้ , ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย

ข้อซักถาม n question
คำอธิบาย: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด

ข้อต่อ n joint
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ , รอยเชื่อม
ตัวอย่างประโยค: ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของเพลารถยนต์

ข้อติชม n criticism
ความหมายเหมือนกับ: คำติชม

ข้อโต้แย้ง n argument
คำอธิบาย: เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิพาท , ข้อโต้เถียง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ

ข้อเท็จจริง n fact
คำอธิบาย: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ความเป็นจริง , ข้อสรุป , ข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน

ข้อเท้า n ankle
คำอธิบาย: กระดูกข้อต่อระหว่างเท้ากับขา
ตัวอย่างประโยค: กระโปรงของเธอกรอมข้อเท้า

ข้อ v hit
ความหมายเหมือนกับ: ตี , ทุบ , ค่อน

ข้อน่าสังเกต n observation
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสังเกต
ตัวอย่างประโยค: การเลือกใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมต่างๆ นี้มีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการ

ข้อแนะนำ n suggestion
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: คำแนะนำ , ข้อแนะ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดปกติทางจิตเวช

ข้อบ่งชี้ n indicator
คำอธิบาย: สิ่งที่ระบุหรืออ้างให้รู้โดยเจาะจง
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อชี้ชัด
ตัวอย่างประโยค: หากผู้บริโภคตระหนักถึงข้อบ่งชี้นี้ อาจจะทำให้ความต้องการสินค้าลดลง

ข้อบังคับ n regulation
คำอธิบาย: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: กฎข้อบังคับ , กฎเกณฑ์ , ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค: ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัติ n code of law
คำอธิบาย: กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: กฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยด้วย วิธีการจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุพ.ศ.2538

ข้อปลีกย่อย n detail
ความหมายเหมือนกับ: รายละเอียด , เรื่องเบ็ดเตล็ด
ตัวอย่างประโยค: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา

ข้อเปรียบเทียบ n comparison
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น

ข้อผิดพลาด n error
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , จุดบกพร่อง , ข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย

ข้อผูกพัน n commitment
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , ข้อสัญญา , พันธะ , สัญญาผูกมัด
ตัวอย่างประโยค: ข้อผูกพันเรื่องการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง

ข้อบกพร่อง n fault
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อตำหนิ , ข้อเสียหาย , ข้อผิดพลาด , ข้อเสีย
คำตรงข้าม: ข้อดี
ตัวอย่างประโยค: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อปฏิบัติ n procedure
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อควรกระทำ , ข้อพึงกระทำ , ข้อพึงปฏิบัติ
คำตรงข้าม: ข้อยกเว้น
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มประเทศ G10 ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อปฏิบัติในการดำรงเงินกองทุนให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ

ข้อดี n merit
หน่วยนับ: ประการ, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: จุดเด่น
คำตรงข้าม: ข้อเสีย , ข้อด้วย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เรามีข้อดีข้อด้วยแตกต่างกันไป

ข้อได้เปรียบ n advantage
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นประโยชน์
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อดี
คำตรงข้าม: ข้อเสียเปรียบ , ข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค: ซีดีรอมมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าสื่อข้อมูลประเภทอื่นนั่นคือความคงทนของข้อมูลบนแผ่นจาน

ข้อแตกต่าง n difference
หน่วยนับ: ข้อ
คำตรงข้าม: ข้อเหมือน
ตัวอย่างประโยค: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง

ข้อแก้ไข n editing
ความหมายเหมือนกับ: การแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: ข้อแก้ไขของบรรณาธิการทำให้เรื่องเสียความไป

ข้อควรปฏิบัติ n regulation
คำอธิบาย: กฎระเบียบต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: พนักงานควรกระทำตามข้อควรปฏิบัติของโรงงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง n warning
คำอธิบาย: สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อควรระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค: ยาระบายจำพวกนี้มีข้อควรระวังคือเมื่อกินเป็นประจำแล้วจะทำให้ลำไส้ มีความชินชากับมันจนถ้าผู้ป่วยไม่ได้กินยานี้ก็จะไม่สามารถขับถ่ายเองได้

ข้อเด่น n strength
ความหมายเหมือนกับ: จุดเด่น
คำตรงข้าม: ข้อด้อย , จุดด้อย
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาระบบการจัดการยูนิกซ์นี้พัฒนาด้วยภาษาระดับสูงเช่น ซี และเน้นข้อเด่นในเรื่องระบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ง่าย

ข้อต่อรอง n negotiation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน

ข้อแลกเปลี่ยน n exchange
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้

ข้อเสียเปรียบ n disadvantage
คำตรงข้าม: ข้อได้เปรียบ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

ข้อเสียหาย n fault
ความหมายเหมือนกับ: ความเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ n NAFTA

ข้อปฎิบัติ n precept
ความหมายเหมือนกับ: ข้อกำหนด , ข้อห้าม

ข้อสัญญา n contract
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ข้อตกลง , อนุสัญญา

ข้อตกลง n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , สัญญา , อนุสัญญา

ข้อตกลง n contract
ความหมายเหมือนกับ: คำมั่น , คำสัญญา

ข้อติเตียน n scandal
ความหมายเหมือนกับ: คำครหา , เสียงครหา

ข้อโต้เถียง n dispute
ความหมายเหมือนกับ: กรณีพิพาท , ข้อโต้แย้ง

ข้อมูลภาพ n pictorial information

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ n criticism
ความหมายเหมือนกับ: คำวิจารณ์

ข้อความย่อย n indentation
ความหมายเหมือนกับ: ตอน , บท , ตอนย่อย

ข้อสัญญา n obligation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , พันธะ

ข้องขัด v have trouble
ความหมายเหมือนกับ: ติดขัด , ขลุกขลัก

ข้องขัด v dissent
ความหมายเหมือนกับ: ติดขัด
คำตรงข้าม: สะดวก

ข้อรับรอง n proof
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , ข้อยืนยัน

ข้อสมมติฐาน n presumption

ข้อต่อไหล่ n shoulder joint

ข้อละเว้น n prohibition
ความหมายเหมือนกับ: ข้อจำกัด , ข้อกำหนด , ข้อบังคับ

ข้อเหวี่ยง n crank

ข้อด้อย n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , จุดบกพร่อง , ข้อตำหนิ
คำตรงข้าม: ข้อดี

ข้อตำหนิ n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อด้อย , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , จุดบกพร่อง
คำตรงข้าม: ข้อดี

ข้อตกลง n condition
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแม้ , ข้อจำกัด

ข้อเตือนความจำ n annals
ความหมายเหมือนกับ: ข้อความที่บันทึกไว้ , บันทึกความจำ , บันทึกเหตุการณ์

ข้อความที่บันทึกไว้ n annals
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเตือนความจำ , บันทึกความจำ , บันทึกเหตุการณ์

ข้อมูลเข้า-ออก n input output

ข้อด้อย n defect
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดด้อย , จุดบกพร่อง

ข้อสัญญา n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกพัน , สัญญา , ข้อตกลง

ข้อตกลง n contract
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , ข้อผูกพัน , สัญญา

ข้อบัญญัติโทษ n penalty
ความหมายเหมือนกับ: บทกำหนดโทษ

ข้อความสำคัญ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ

ข้อยุ่งยาก n crux
ความหมายเหมือนกับ: ข้อปัญหา , เงื่อน

ข้อปัญหา n crux
ความหมายเหมือนกับ: ข้อยุ่งยาก , เงื่อน

ข้อตกลง n treaty
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือสัญญา

ข้อตกลง n rule
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์

ข้องแวะ v associate with
ความหมายเหมือนกับ: สุงสิง , ยุ่ง

ข้อตกลง n regulation
ความหมายเหมือนกับ: กติกา , ข้อกำหนด

ข้อเฉลย n key
ความหมายเหมือนกับ: ข้ออธิบายขยายความ

ข้ออธิบายขยายความ n key
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเฉลย

ข้อพึงระวัง n caution

ข้องแวะ v associate
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวข้อง , ยุ่งเกี่ยว , พัวพัน , เกี่ยวพัน

ข้อโต้เถียง n argument
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิพาท

ข้อแนะ n suggestion
ความหมายเหมือนกับ: คำแนะนำ

ข้อชี้ชัด n indicator

ข้อสัญญา n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , พันธะ , สัญญาผูกมัด

ข้อคดี n case

ข้อตำหนิ n fault
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเสียหาย , ข้อผิดพลาด , ข้อเสีย
คำตรงข้าม: ข้อดี

ข้อควรกระทำ n procedure
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพึงกระทำ , ข้อพึงปฏิบัติ
คำตรงข้าม: ข้อยกเว้น

ข้อพึงกระทำ n procedure
ความหมายเหมือนกับ: ข้อควรกระทำ , ข้อพึงปฏิบัติ
คำตรงข้าม: ข้อยกเว้น

ข้อพึงปฏิบัติ n procedure
ความหมายเหมือนกับ: ข้อควรกระทำ , ข้อพึงกระทำ
คำตรงข้าม: ข้อยกเว้น

ข้อด้อย n weakness
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเสีย , ข้อบกพร่อง
คำตรงข้าม: จุดแข็ง , ข้อดี , ข้อเด่น

ข้อควรระมัดระวัง n warning

ตั้งข้อหา v allege
คำอธิบาย: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ตั้งข้อแม้ v impose condition
คำอธิบาย: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข , กำหนดข้อต่อรอง
ตัวอย่างประโยค: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร n information center
ความหมายเหมือนกับ: ศูนย์ข่าว

เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล n data entry equipment
คำอธิบาย: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบันทึกข้อมูล

นาฬิกาข้อมือ n watch

สำรองข้อมูล v store data

แหล่งข้อมูล n data source

คับข้องใจ v frustrate
คำอธิบาย: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: ข้องใจ , คับใจ , อึดอัดใจ , คับอกคับใจ
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้

ประมวลผลข้อมูล v process data (information)
คำอธิบาย: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ตัวอย่างประโยค: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข

ผู้เกี่ยวข้อ n accessory
คำอธิบาย: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำตรงข้าม: บุคคลภายนอก
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท

ป้อนข้อมูล v key
คำอธิบาย: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ข้อมูล , บันทึกข้อมูล , คีย์ข้อมูล
ตัวอย่างประโยค: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์

ไม่ขัดข้อ v consent to
ความหมายเหมือนกับ: ยินยอม , ตกลง
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว

ผู้ให้ข้อมูล n informant
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บอกข้อมูล
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆ

หัวข้อเรื่อง n topic
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
หน่วยนับ: หัวข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด

มีข้อแม้ v have a condition
คำอธิบาย: มีเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: มีเงื่อนไข , มีข้อต่อรอง
ตัวอย่างประโยค: เขามีข้อแม้บางอย่างที่ทำให้ฉันหนักใจมาก

สร้อยข้อมือ n bracelet
คำอธิบาย: สร้อยสวมข้อมือ
หน่วยนับ: เส้น
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง

ขุ่นข้อ v be estranged
ความหมายเหมือนกับ: ขุ่นข้องหมองใจ , ผิดใจกัน , ขุ่นเคืองใจ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวช่วงนี้ส่งผลให้ทหารดีๆ ต้องขุ่นข้องใจกัน

เกี่ยวข้อ v relate
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวกับ , เกี่ยว , เกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่

ขุ่นข้องหมองใจ v be moody
คำอธิบาย: โกรธเคืองหรือผิดใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: ขัดเคือง , เคืองขัด
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่อยากขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนร่วมงานคนใดเลย

ขัดข้อ v have trouble
คำอธิบาย: เกิดอาการติดขัดไม่สามารถทำงานต่อไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดขัด , ขลุกขลัก , ข้องขัด
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรเกิดขัดข้องจึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย

ขัดข้อ v dissent
คำอธิบาย: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ติดขัด , ข้องขัด
คำตรงข้าม: สะดวก
ตัวอย่างประโยค: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง

แข็งข้อ v rebel
คำอธิบาย: ไม่ยอมตาม, ตั้งข้อสู้อย่างไม่อ่อนน้อม
ความหมายเหมือนกับ: กำเริบ , ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค: พวกคนงานแข็งข้อต่อนายจ้าง เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขา

ไขข้อ n marrow
คำอธิบาย: ของเหลวหล่อลื่นตามข้อของร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำไขข้อ
ตัวอย่างประโยค: เยื่อบุซินโนเวียลเป็นที่สร้างไขข้อหล่อลื่นของข้อต่อ

เข็ดข้อ v be afraid to fight again
คำอธิบาย: ไม่กล้าสู้เพราะกลัวกำลังชั้นเชิงกัน
ความหมายเหมือนกับ: เกรงกลัว , เข็ด , เข็ดข้อเข็ดลำ , เข็ดขยาด
ตัวอย่างประโยค: ผมเข็ดข้อที่จะต่อปากต่อคำกับแกแล้ว

งัดข้อ v clash
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , ขัดแย้ง , ไม่ลงรอย , ทะเลาะ , ถกเถียง
คำตรงข้าม: เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: สมศักดิ์กับสมชายเจอกันที่ไรเป็นต้องงัดข้อกันทุกที

งัดข้อ v arm-wrestle
คำอธิบาย: เกร็งแขนขัดกัน แล้วออกกำลังกดให้แขนอีกฝ่ายหนึ่งล้มลง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องงัดข้อกันเมื่อไหร่ รับรองได้เลยว่าเธอแพ้ฉันแน่ๆ

วางข้อ v swagger
คำอธิบาย: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
ความหมายเหมือนกับ: วางกล้าม , วางโต , อวดดี , อวดเก่ง , วางท่า
ตัวอย่างประโยค: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร

ส่วนข้อมูล n information division

อ่อนข้อ v yield
คำอธิบาย: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้
ความหมายเหมือนกับ: ยอม , ยอมตาม , ยินยอม
ตัวอย่างประโยค: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ

หนักข้อ adv severely
คำอธิบาย: เกินไป, เลยพอดี
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรง
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำราบลูกชายที่เกโรงเรียน แถมยังลงมือหนักข้อกว่าครูเสียอีก

ตัวเก็บข้อมูล n storage
คำอธิบาย: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบันทึกความจำ
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์

ตัวเก็บข้อมูล n storage
คำอธิบาย: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบันทึกความจำ
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์

นาฬิกาข้อมือ n wristwatch
คำอธิบาย: นาฬิกามีสายสำหรับผูกที่ข้อมือ
หน่วยนับ: เรือน
ตัวอย่างประโยค: รางวัลชมเชยจะได้รับนาฬิกาข้อมือยี่ห้อดังไปใช้

แบบข้อคำถาม n questionnaire
คำอธิบาย: แบบรายการคำถามที่ให้บุคคลต่างๆ กรอกคำตอบเพื่อหาข้อมูล
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: แบบสอบถาม
ตัวอย่างประโยค: คำตอบในแบบข้อคำถามเหล่านี้จะถูกนำมารวมคะแนน และประเมินออกมาในรูปเปอร์เซนต์ไทล์

ราข้อ v back off
คำอธิบาย: เลิกกันไปเอง
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , เลิกรา

ฐานข้อมูล n database
ตัวอย่างประโยค: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง

ฐานข้อมูลร่วม n integral database
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase

กฎข้อบังคับ n regulation
คำอธิบาย: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: วินัย , ระเบียบ , ข้อบังคับ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน

การตอบข้อสอบ n answer
ตัวอย่างประโยค: การตอบข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในกฎต่างๆ อีกมาก

การขัดข้อ n hitch
ตัวอย่างประโยค: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

ความเกี่ยวข้อ n concernment
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม

ความเกี่ยวข้องกัน n association
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ

ความข้องใจ n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความแคลงใจ , ความสนเท่ห์ , ความกังขา
ตัวอย่างประโยค: ผมหมดความข้องใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของเธอแล้ว

ความขัดข้อ n obstacle
ความหมายเหมือนกับ: อุปสรรค
ตัวอย่างประโยค: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง

ความขัดข้อ n objection
ความหมายเหมือนกับ: ข้อขัดข้อง
ตัวอย่างประโยค: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ

ความขุ่นข้อ n resentment
คำอธิบาย: การผิดใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความขุ่นข้องหมองใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย

แฟ้มข้อมูล n file
คำอธิบาย: ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้

เหตุขัดข้อ n obstruction
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง

ออกข้อสอบ v set examination questions
ตัวอย่างประโยค: ครูคนนี้ออกข้อสอบยากมากนักเรียนทำกันไม่ค่อยได้เลย

แหล่งข้อมูล n source of information
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล
หน่วยนับ: แหล่ง, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว

มีข้อบกพร่อง v be defective
คำอธิบาย: มีไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ความหมายเหมือนกับ: มีจุดอ่อน , มีข้อตำหนิ , มีข้อเสีย
คำตรงข้าม: ครบบริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรชนิดนี้มีข้อบกพร่องมากกว่าจะแก้ไขได้

ไขข้อข้องใจ v give an answer
คำอธิบาย: ตอบปัญหาที่ยังข้องใจอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค: เราทำหน้าที่ไขข้อข้องใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

พ้นข้อหา v be relieved from being an offender
คำอธิบาย: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด
คำตรงข้าม: ถูกกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

แหล่งข้อมูล n source of information
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล
หน่วยนับ: แหล่ง, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว

เก็บข้อมูล v collect / gather data

สอบข้อเขียน v take an exam
คำอธิบาย: ทดสอบความรู้โดยถามให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร
คำตรงข้าม: สอบปากเปล่า
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครทุกสาขาวิชาวิชาเอกจะต้องสอบข้อเขียนความรู้ความสนใจทั่วไปด้านธุรกิจ

ตั้งข้อกล่าวหา v allege

กำหนดข้อต่อรอง v impose condition
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข

ตามข้อกำหนด adv according to regulations
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบแผน , ตามกฎกติกา

เครื่องบันทึกข้อมูล n data entry equipment

มีส่วนเกี่ยวข้อ v get into
ความหมายเหมือนกับ: มีส่วนข้องเกี่ยว
คำตรงข้าม: ไม่เกี่ยวข้อง

มีส่วนข้องเกี่ยว v get into
ความหมายเหมือนกับ: มีส่วนเกี่ยวข้อง
คำตรงข้าม: ไม่เกี่ยวข้อง

หัวข้อใหญ่ n topic

ปราศจากข้อเสีย v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ดีพร้อม , สมบูรณ์

ใส่ข้อมูล v key
ความหมายเหมือนกับ: บันทึกข้อมูล , คีย์ข้อมูล

บันทึกข้อมูล v key
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ข้อมูล , คีย์ข้อมูล

คีย์ข้อมูล v key
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ข้อมูล , บันทึกข้อมูล

ผู้บอกข้อมูล n informant

หัวข้อ n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง

มีข้อต่อรอง v have a condition
ความหมายเหมือนกับ: มีเงื่อนไข

เกี่ยวข้องกัน v be related

น้ำไขข้อ n marrow

เข็ดข้อเข็ดลำ v be afraid to fight again
ความหมายเหมือนกับ: เกรงกลัว , เข็ด , เข็ดขยาด

มีข้อคิด v comment
ความหมายเหมือนกับ: มีทรรศนะ , วิพากษ์วิจารณ์

ความข้องเกี่ยว n relation
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวข้อง , ความเกี่ยวพัน

ปุ่มข้อมือ n two prominences of wrist bones

อ่อนข้อให้ v concede

ระงับข้อพิพาษ v compromise
ความหมายเหมือนกับ: ตกลงความ

หัวข้อ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่

หัวข้อ n motion
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , โจทย์ , ประเด็น , ข้อเสนอ , กรณี , ปัญหา

ตะข้อ n floating basket (for keeping fish in water)

หนามข้อ n Caesalpinia digyna Rottler
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำจาย , หนามจาย

หัวข้อ n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวเรื่อง , ประเด็น , ข้อความ

ความขุ่นข้องหมองใจ n resentment

ความคับข้องใจ n anger
ความหมายเหมือนกับ: ความแค้นใจ

ติดข้อ v addicted to

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง n backup memory
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยความจำเสริม

ขุ่นข้องหมองหมาง v be estranged
ความหมายเหมือนกับ: หมองใจ , ขุ่นเคือง

มีข้อตำหนิ v be defective
ความหมายเหมือนกับ: มีจุดอ่อน , มีข้อเสีย
คำตรงข้าม: ครบบริบูรณ์

มีข้อเสีย v be defective
ความหมายเหมือนกับ: มีจุดอ่อน , มีข้อตำหนิ
คำตรงข้าม: ครบบริบูรณ์

ตามข้อตกลง adv according to the condition

วางข้อกำหนด v impose a condition
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดข้อแม้

กำหนดข้อแม้ v impose a condition
ความหมายเหมือนกับ: วางข้อกำหนดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top