ข่าว

ภาษาอังกฤษ


n news
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือ เป็นที่สนใจ ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น
หน่วยนับ: ข่าว, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ข่าวสาร
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีข่าวอาชาญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นทุกวัน
n information
คำอธิบาย: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
หน่วยนับ: เรื่อง, ประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: ข่าวสาร , ข้อมูล
ตัวอย่างประโยค: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ