ขู่ตะคอก

ภาษาอังกฤษ


v bellow
ความหมายเหมือนกับ: ตะคอก
คำที่เกี่ยวข้อง: bawl , shout at , yell at , reprove loudly