ขี้ตะกรัน

ภาษาอังกฤษ


n dregs
ความหมายเหมือนกับ: ตะกรัน , ขี้ตะกอน , กากโลหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: calces , scale , lees , sediment , deposit , precipitate
n dregs
ความหมายเหมือนกับ: ตะกอน , ขี้ตะกอน , ตะกรน , กากโลหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: scale , lees , calces , sediment , settlings , deposit , refuse , precipitate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top