ขาดแคลน

ภาษาอังกฤษ


v lack of
คำอธิบาย: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ความหมายเหมือนกับ: ขัดสน , อัตคัด , ขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be short of , be deficient
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก

คำที่มี "ขาดแคลน" ในคำ


ความขาดแคลน n lack
ความหมายเหมือนกับ: ความขัดสน , ความอัตคัด
คำตรงข้าม: ความอุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top