ขัดแย้ง

ภาษาอังกฤษ


v oppose
คำอธิบาย: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน , แย้งกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: resist , withstand , disagree , be in conflict
คำตรงข้าม: เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ

คำที่มี "ขัดแย้ง" ในคำ


ข้อขัดแย้ง n disagreement
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต

ความขัดแย้ง n conflict
ความหมายเหมือนกับ: การขัดกัน , ความไม่ถูกกัน , ความไม่ลงรอยกัน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอภิมหาอำนาจจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ

การขัดแย้งกัน n split
ความหมายเหมือนกับ: การแบ่งแยก , การแตกหัก , การแตกกัน , การบาดหมางกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

เห็นขัดแย้ง v be opposed to
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เห็นด้วย , ไม่ยอมรับ
คำตรงข้าม: เห็นดี , เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top