ขัดขวาง

ภาษาอังกฤษ


v obstruct
คำอธิบาย: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด
ความหมายเหมือนกับ: กีดขวาง , สกัดกั้น , ขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , impede , block , thwart
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย