ขวยเขิน

ภาษาอังกฤษ


v be shy
ความหมายเหมือนกับ: ขวยอาย , สะเทิ้น , สะเทิ้นเขินอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be timid , be coy , be bashful
คำตรงข้าม: ด้าน , หน้าด้าน
v shy
ความหมายเหมือนกับ: เขิน , อาย , กระดาก , ขัดเขิน , เคอะเขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be awkward , be abashed , shame , be bashful
v embarrass
ความหมายเหมือนกับ: กระดากอาย , เขิน , สะเทิ้นอาย , อาย , กระดาก , เหนียมอาย , เคอะเขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: shy , be timid
คำตรงข้าม: กล้า
v shy
ความหมายเหมือนกับ: อาย , กระดาก , เคอะเขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: abash , embarrass
คำตรงข้าม: หน้าด้าน
v be embarrassed
ความหมายเหมือนกับ: อาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be shy , be bashful
คำตรงข้าม: กล้า
adj shy
ความหมายเหมือนกับ: อาย , เขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: bashful , diffident , modest , coy , demure
adv shyly
ความหมายเหมือนกับ: อาย , เขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: bashful , diffidently , modestly , coyly , demurely
v be shy
ความหมายเหมือนกับ: อาย , เขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be bashful , be diffident , be modest , be coy , be demure
v feel bashful
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะท้าน , พรั่นใจ , กระดาก , ขี้อาย , กระดากอาย , เหนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: be abashed , lose self-confidence , lose courage , be nervous , be embarrassed , take fright
v feel embarrassed
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะเทิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: be bashful , be abashed , be timid , be disconcerted , be ashamed , be shy
v feel shy
ความหมายเหมือนกับ: กระดาก , อาย , เขิน , เคอะเขิน , เหนียมอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be bashful , be embarrassed , be timid
adv shyly
ความหมายเหมือนกับ: เขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: bashfully , timidly , embarrassingly
v feel shy
ความหมายเหมือนกับ: ขวยอาย , สะทกสะเทิ้น , สะเทิ้นเขินอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: feel embarrassed , be ashamed , be coy
คำตรงข้าม: ด้าน , หน้าด้าน
v feel shy
ความหมายเหมือนกับ: ขวยอาย , สะทกสะเทิ้น , สะเทิ้นเขินอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: feel embarrassed , be ashamed , be coy
คำตรงข้าม: ด้าน , หน้าด้าน