ขรุขระ

ภาษาอังกฤษ


adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มๆ ป่ำๆ , ตระปุ่มตระป่ำ , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ
adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มป่ำ , ตะปุ่มตะป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ
adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มๆ ป่ำๆ , ปุ่มป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ
adj knobby
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มป่ำ , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: jagged , ragged , gnarled , knotted , bumpy
คำตรงข้าม: เรียบ , เนียน
adj rough
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: rugged , uneven , jagged , bumpy
adj knobbed
ความหมายเหมือนกับ: กระปุ่มกระป่ำ , ปุ่มป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: knotty , gnarled , knobby , warty , pimpled
คำตรงข้าม: เรียบ
adj rough
ความหมายเหมือนกับ: ตะปุ่มตะป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: uneven , rugged , craggy
คำตรงข้าม: เรียบ
adj knobby
คำที่เกี่ยวข้อง: knotty , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ