ขยายความ

ภาษาอังกฤษ


v interpret
ความหมายเหมือนกับ: อธิบาย , ชี้แจง
คำที่เกี่ยวข้อง: explain , elucidate a point
v explain
ความหมายเหมือนกับ: อธิบาย , บอกกล่าว , ไขความ
คำที่เกี่ยวข้อง: expound , elucidate
v enumerate
ความหมายเหมือนกับ: แจง , อธิบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: explain , clarify , digest , analyse
v explain
ความหมายเหมือนกับ: แจกแจง , กระจาย , อธิบาย , แถลง
คำที่เกี่ยวข้อง: elucidate , expound , make clear , clarify
v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ต่อเติมเสริมแต่ง , ต่อเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: explicate , spell out
v explain
ความหมายเหมือนกับ: อธิบายความ
คำที่เกี่ยวข้อง: clarify , amplify (meaning)
v explain
ความหมายเหมือนกับ: อธิบายความ
คำที่เกี่ยวข้อง: clarify , amplify (meaning)

คำที่มี "ขยายความ" ในคำ


ขยายความใน v give details
คำอธิบาย: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: อธิบาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ

การขยายความ n explanation
ความหมายเหมือนกับ: การอธิบาย
ตัวอย่างประโยค: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

ข้ออธิบายขยายความ n key
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเฉลยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top