ขยาย

ภาษาอังกฤษ


v spread out
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ , กระจาย
คำที่เกี่ยวข้อง: widespread
v spread
ความหมายเหมือนกับ: แพร่กระจาย , แพร่
คำที่เกี่ยวข้อง: broaden , extend , expand , widen
v spread
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ขยาย , ลุกลาม , แพร่กระจาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , expand , diffuse
v spread
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ขยาย , แพร่กระจาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , expand , diffuse
v stretch
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ , ยืด
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , spread , unroll , put forth
คำตรงข้าม: งอ
v grow
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , เพิ่มพูน , เพิ่มปริมาณ , พัฒนา
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , expand , extend , develop , enlarge
คำตรงข้าม: ลดลง , น้อยลง , ลดปริมาณลง
v renew
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , stretch out , prolong , expand , enlarge , lengthen , dilate
v renew
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , elongate , draw , protract
v spread
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ , แผ่ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: expand , extend
v loosen
คำที่เกี่ยวข้อง: become loose , unroll , unwind , unravel , slacken , relax
คำตรงข้าม: รัด