ขนบธรรมเนียม

ภาษาอังกฤษ


n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ระเบียบแบบแผน , จารีต , ประเพณีนิยม , จารีตประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: custom , convention , code of conduct , common practice
n custom
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แผน , ระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: convention , manner , tradition , practice , pattern , system , order
n custom
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , จารีต , แบบแผน , แบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , manner , way , mode , method , system