ขจัด

ภาษาอังกฤษ


v expel
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด , ขับไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: get rid of , wipe out , dispel , drive away , eliminate , eradicate , remove
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง