ขจัด

ภาษาอังกฤษ


v expel
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด , ขับไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: get rid of , wipe out , dispel , drive away , eliminate , eradicate , remove
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง

คำที่มี "ขจัด" ในคำ


ขจัดปัญหา v eliminate (a problem)
คำอธิบาย: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไขปัญหา , แก้ปัญหา , แก้ไข
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร

ขจัดคราบ v wipe
ความหมายเหมือนกับ: กำจัดคราบ
ตัวอย่างประโยค: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด

ขจัดขจาย v scatter
ความหมายเหมือนกับ: กระจัดกระจาย , กลาดเกลื่อน , เกลื่อน , กระจาย

ขจัดพลัดพราก v scatter
ความหมายเหมือนกับ: กระจัดพลัดพราย , ระส่ำระสาย
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ

ขจัดปัดเป่า v exorcise
ความหมายเหมือนกับ: ขจัด

ขจัดปัดเป่า v relieve
ความหมายเหมือนกับ: ปลด , ปลดเปลื้อง

ขจัดปัดเป่า v relieve
ความหมายเหมือนกับ: ปลด , ปลดเปลื้อง

การขจัดพิษ n antidote
ความหมายเหมือนกับ: การทำลายพิษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top