ก่อตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น , ริเริ่มตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: found , establish
ตัวอย่างประโยค: สมาคมนิยมไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน

คำที่มี "ก่อตั้ง" ในคำ


ผู้ก่อตั้ง n pioneer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม , ผู้ก่อกำเนิด

ผู้ก่อตั้ง n originator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สถาปนา , ผู้ตั้ง , ผู้คิดค้น , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย

ผู้ก่อตั้ง n founder
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้ตั้ง , ผู้ริเริ่ม

ผู้ก่อตั้ง n producer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ผลิต , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้ประดิษฐ์
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย

ผู้ก่อตั้ง n founder
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก , ผู้ริเริ่มค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top