กุดัง

ภาษาอังกฤษ


n storage
คำอธิบาย: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: โกดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: storehouse , warehouse , godown
ตัวอย่างประโยค: หอศิลปแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับคำกล่าวติชมว่าเป็นกุดังเก็บภาพเขียน
n truck
คำอธิบาย: รถบรรทุกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถกุดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: lorry
ตัวอย่างประโยค: บริเวณที่ว่างหลังอาคารจะต้องทำเป็นทีจอดกุดังของโรงงาน