กุญชร

ภาษาอังกฤษ


n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ไอยรา , พลาย , พัง , หัสดิน , หัตถี , คชา , คช , คชสาร