กิจธุระ

ภาษาอังกฤษ


n business
คำอธิบาย: หน้าที่การงานที่พึงกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , หน้าที่ , กิจ. งาน
คำที่เกี่ยวข้อง: mission , commission , activity , errand , work , duty
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่อยากทำกิจธุระอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์