กิจ

ภาษาอังกฤษ


n duty
ความหมายเหมือนกับ: ธุระ , งาน , การงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: work , business , affair , activity , operation
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีกิจที่จะต้องทำมากมายก่อนไปต่างประเทศ

คำที่มี "กิจ" ในคำ


กิจกรรม n activity
คำอธิบาย: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง

กิจกรรมนอกหลักสูตร n extracurricular activity
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียน

กิจการ n business
คำอธิบาย: การงานที่ประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจ , กิจการค้า , ธุรกิจการค้า
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมุ่งหวังที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง

กิจการค้า n commerce
ความหมายเหมือนกับ: การค้า , การค้าขาย , กิจการ , ธุรกิจ , ธุรกิจการค้า
ตัวอย่างประโยค: กิจการค้าของเขากำลังทรุด

กิจจะลักษณะ adv formally
คำอธิบาย: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น

กิจจะลักษณะ adj formal
คำอธิบาย: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค: ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ

กิจจา n matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องราว , ข้อความ
ตัวอย่างประโยค: ท่านมีกิจจาประการใดจงไขขาน

กิจธุระ n business
คำอธิบาย: หน้าที่การงานที่พึงกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , หน้าที่ , กิจ. งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่อยากทำกิจธุระอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์

กิจวัตร n routine
คำอธิบาย: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
ความหมายเหมือนกับ: กิจวัตรประจำวัน , งานประจำวัน
ตัวอย่างประโยค: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน

กิจวัตร adv often
คำอธิบาย: เป็นประจำ, เป็นนิตย์
ความหมายเหมือนกับ: บ่อยๆ , เสมอๆ
ตัวอย่างประโยค: มันเป็นเรื่องที่ทำอยู่เป็นกิจวัตร

กิจวัตรประจำวัน n daily routine
ความหมายเหมือนกับ: งานประจำวัน , กิจวัตร
ตัวอย่างประโยค: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

กิจกรรมเข้าจังหวะ n rhythmic activities

กิจการงาน n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , ภารกิจ , หน้าที่ , อาชีพ

กิจ. งาน n business
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , หน้าที่

กิจอันเป็นธรรม n righteousness
ความหมายเหมือนกับ: การกุศล

ประกอบธุรกิจ v run a business
คำอธิบาย: ดำเนินธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย

ผู้ประกอบธุรกิจ n businessperson
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ

วงการเศรษฐกิจ n economic sector
คำอธิบาย: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หน่วยนับ: วงการ
ความหมายเหมือนกับ: แวดวงเศรษฐกิจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่

พืชเศรษฐกิจ n industrial drop
คำอธิบาย: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
ตัวอย่างประโยค: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

เศรษฐกิจพอเพียง n sufficient economy
คำอธิบาย: วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเน้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้

เศรษฐกิจฟองสบู่ n bubble economy
คำอธิบาย: เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ

ศูนย์เฉพาะกิจ n ad hoc center
ตัวอย่างประโยค: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย

ปิดกิจการ v close down
คำอธิบาย: หยุดทำการงานอย่างถาวร
ความหมายเหมือนกับ: เลิกกิจการ , ล้มเลิกกิจการ
คำตรงข้าม: เปิดกิจการ
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจบางแห่งต้องปิดกิจการเพราะสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้

เลิกกิจการ v go out of business
คำอธิบาย: ไม่ดำเนินการงานหรือธุระที่เคยประกอบมาอีกต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ปิดกิจการ
ตัวอย่างประโยค: ดาราดังเลิกกิจการร้านอาหารไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะทนขาดทุนไม่ไหว

ด้านเศรษฐกิจ adj economic
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
ตัวอย่างประโยค: โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระมีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแคบ

เศรษฐกิจนอกระบบ n black economy
คำอธิบาย: กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไม่เปิดเผย เพราะผู้ดำเนินการต้องการเลี่ยงจ่ายภาษี
ตัวอย่างประโยค: บรรดานักเลือกตั้งเตรียมเชื่อมเศรษฐกิจนอกระบบของเจ้าพ่อตั้วเฮียมาเฟียอิทธิพล

เศรษฐกิจนอกระบบ n black economy
คำอธิบาย: กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไม่เปิดเผย เพราะผู้ดำเนินการต้องการเลี่ยงจ่ายภาษี

ธุรกิจขนาดย่อม n small business
คำอธิบาย: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ความหมายเหมือนกับ: SME
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ศาสนกิจ n religious activities

สภาพเศรษฐกิจ n state of economy
ความหมายเหมือนกับ: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจขนาดกลาง n mid-sized business
ตัวอย่างประโยค: การทำสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเจ๊งกันเป็นแถว

ธุรกิจขนาดเล็ก n small business
คำอธิบาย: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ

ธุรกิจขนาดใหญ่ n big business
ตัวอย่างประโยค: การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวมีผลทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่กู้เงินจากต่างประเทศต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ธุรกิจค้าส่ง n wholesale business
คำอธิบาย: ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจขายส่ง
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว

พระราชภารกิจ n royal
คำอธิบาย: งานที่จำต้องทำ
ความหมายเหมือนกับ: ภารกิจ , ธุระ , ภาระ , กิจ , กรณียกิจ
ตัวอย่างประโยค: รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

พันธกิจ n obligation
คำอธิบาย: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่
ตัวอย่างประโยค: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่

ภาวะเศรษฐกิจ n economic condition
คำอธิบาย: สภาพทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างประโยค: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง

ศาสนกิจ n religious activity
คำอธิบาย: กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตวัดเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นสถานศึกษา รวมถึงแหล่งที่รวมศิลปกรรมด้วย

เทศกิจ n municipal official (whose duty is to take care of cleanness)
คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร

ราชกิจจา n government gazette
ความหมายเหมือนกับ: ราชกิจจานุเบกษา

เศรษฐกิจ n economy
คำอธิบาย: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ

เริ่มกิจการ v start
ความหมายเหมือนกับ: เปิดกิจการ
คำตรงข้าม: ปิดกิจการ , ล้มเลิกกิจการ , เลิกกิจการ
ตัวอย่างประโยค: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า

สภาพเศรษฐกิจ n economic situations
ตัวอย่างประโยค: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ n economic geography
คำอธิบาย: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์
ตัวอย่างประโยค: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน

ปฏิบัติภารกิจ v do one´s task
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่ , ทำหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน

เป็นกิจวัตร adv often
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประจำ , เสมอ
ตัวอย่างประโยค: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร

เจ้าของกิจการ n proprietor
คำอธิบาย: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

งานฌาปนกิจศพ n funeral
คำอธิบาย: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานศพ , งานเผาศพ
ตัวอย่างประโยค: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์

พระราชกรณียกิจ n royal duties
คำอธิบาย: งานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำ
ตัวอย่างประโยค: พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

ภัตกิจ n eating
คำอธิบาย: การกินอาหาร

สภาวะเศรษฐกิจ n economy
ความหมายเหมือนกับ: สภาพเศรษฐกิจ
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารซบเซามากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง n Fiscal Policy Office

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร n Office of Economic Crime Litigation

สังคมเศรษฐกิจ n economic society
คำอธิบาย: สังคมที่มีการจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมฤทธิ์ทางวัฒนธรรม และแรงงานของตน เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมสวัสดิภาพทางวัตถุของมนุษย์
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ข้าพเจ้าอยู่ในสังคมเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้แบบไม่มีความสุขเอาเสียเลย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม n Office of Industrial Economics

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร n Office of Agricultural Economics

ทางเศรษฐกิจ adj economical
ตัวอย่างประโยค: ค่าเงินเอเชียหลายสกุลผันผวนหนักในปี 2543 เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ

บริหารธุรกิจ n business administration
คำอธิบาย: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ
ตัวอย่างประโยค: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน

บุพกิจ n initial deeds
คำอธิบาย: กิจหรือภาระที่จะต้องทำก่อน

รัฐวิสาหกิจ n State Enterprises
คำอธิบาย: องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการองค์การของรัฐบาลหรือหน่วย งานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
ตัวอย่างประโยค: ในอนาคตสภาพของรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรของ ทศท. อาจแปรเปลี่ยนกลับกลายมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน อันเกิดจากประสิทธิภาพการให้บริการการซ่อมบำรุงที่ด้อยลง

ราชกิจจานุเบกษา n the government gazette
คำอธิบาย: หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
ตัวอย่างประโยค: ปี 2424 พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ทรงเป็นบรรณาธิการ เพื่อออกราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งที่ 3 ในวาระที่กรุงเทพมหานครอายุครบ 100 ปี

เฉพาะกิจ adj specific
คำอธิบาย: เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ
ความหมายเหมือนกับ: เจาะจง , ระบุ
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น

เชิงเศรษฐกิจ adj economical

ฌาปนกิจ n cremation
ความหมายเหมือนกับ: การเผาศพ , การปลงศพ
ตัวอย่างประโยค: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ

กรณียกิจ n obligation
ความหมายเหมือนกับ: กิจ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ n Department of Business Economics

การบริหารธุรกิจ n business administration
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเกียรตินิยมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

กามกิจ n sexual intercourse
คำอธิบาย: การร่วมประเวณี
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เป็นพระสงฆ์มีข้อห้าม คือห้ามกระทำกามกิจ

ตำรวจเทศกิจ n municipal police
หน่วยนับ: คน

ธุรกิจ n business
คำอธิบาย: การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย
ตัวอย่างประโยค: พอเขาหันมาทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก ก็ร่ำรวยกว่าเดิมอีกมาก

ธุรกิจท่องเที่ยว n tourism
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจการท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค: ปีหน้าคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว

นักธุรกิจ n businessman
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพค้าขาย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Business Administration
ความหมายเหมือนกับ: บธ.ด.

บริหารธุรกิจบัณฑิต n Bachelor of Business Administration
ความหมายเหมือนกับ: บธ.บ.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต n Master of Business Administration
ความหมายเหมือนกับ: บธ.ม.

หัตถกิจ n manufacture
คำอธิบาย: การทำด้วยฝีมือ, การช่าง
ความหมายเหมือนกับ: การฝีมือ , การช่าง
ตัวอย่างประโยค: งานชิ้นนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ด้านหัตถกิจมาช่วย

หัตถกิจ n handicraft
คำอธิบาย: การทำด้วยฝีมือ
ความหมายเหมือนกับ: การฝีมือ , การช่าง
ตัวอย่างประโยค: งานชิ้นนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ด้านหัตถกิจมาช่วย

องค์การธุรกิจ n business organization
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลมากอาจทำให้องค์การธุรกิจต่างๆ ประสบกับสภาวะชะงักงันได้

บริหารธุรกิจบัณฑิต n Bachelor of Business Administration

หน่วยเฉพาะกิจ n specific unit
คำอธิบาย: หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาหนึ่ง
หน่วยนับ: หน่วย
ความหมายเหมือนกับ: ทีมเฉพาะกิจ
ตัวอย่างประโยค: หน่วยเฉพาะกิจของกรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ 7 ลำ

หน่วยเฉพาะกิจ n specific unit
คำอธิบาย: หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาหนึ่ง
หน่วยนับ: หน่วย
ความหมายเหมือนกับ: ทีมเฉพาะกิจ
ตัวอย่างประโยค: หน่วยเฉพาะกิจของกรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ 7 ลำ

นักธุรกิจชาย n businessman

นักธุรกิจหญิง n businesswoman

ประกอบกิจการ v engage in business

แวดวงเศรษฐกิจ n economic sector

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

ล้มเลิกกิจการ v close down
ความหมายเหมือนกับ: เลิกกิจการ
คำตรงข้าม: เปิดกิจการ

กระทำกามกิจ v engage in sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมประเวณี , ร่วมเพศ , ร่วมรัก , เสพเมถุน , หลับนอน , สมพาส , เสพสังวาส , สังวาส , เย็ด

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ n state of economy

ธุรกิจขายส่ง n wholesale business

ภารกิจ n royal
ความหมายเหมือนกับ: ธุระ , ภาระ , กิจ , กรณียกิจ

เปิดกิจการ v start
คำตรงข้าม: ปิดกิจการ , ล้มเลิกกิจการ , เลิกกิจการ

ฌาปนกิจศพ v cremate
ความหมายเหมือนกับ: ปลงศพ

ภารกิจ n burden
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่ , ภาระหน้าที่

หน่วยรบเฉพาะกิจ n commando

ภารกิจ n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , หน้าที่ , กิจการงาน , อาชีพ

ภารกิจ n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , หน้าที่ , ภาระ

เปิดกิจการ v open
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มกิจการ , ตั้งต้น , เริ่มต้น

ศิลปกิจ n craftsmanship
ความหมายเหมือนกับ: การช่างฝีมือ , การช่าง

ประกอบกิจ v perform
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่ , ดำเนินการ , ปฏิบัติภารกิจ

ดำเนินกิจการ v work
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินการ , ปฏิบัติการ

ประกอบกิจ v run
ความหมายเหมือนกับ: ทำ

ฌาปนกิจศพ v cremate
ความหมายเหมือนกับ: เผาศพ

ธุรกิจการค้า n business
ความหมายเหมือนกับ: ธุรกิจ , กิจการค้า

ธุรกิจการค้า n commerce
ความหมายเหมือนกับ: การค้า , การค้าขาย , กิจการ , ธุรกิจ

การฌาปนกิจศพ n cremation

ธุรกิจการท่องเที่ยว n tourism

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค n APEC

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย n The TV Pool of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ทีวีพูล

ทีมเฉพาะกิจ n specific unit

ทีมเฉพาะกิจ n specific unitค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top