กำเนิด

ภาษาอังกฤษ


n origin
คำอธิบาย: การเกิดมีขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: การเกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: the birth of noun
ตัวอย่างประโยค: ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร
v be born
คำอธิบาย: มีขึ้น, เป็นขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: give birth to , bear , bring froth
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ
v originate
คำอธิบาย: เกิดมีขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: have an originate
ตัวอย่างประโยค: กำเนิดพระแม่คงคานี้ปรากฎตีพิมพ์ในหนังสือศิลปะอินเดียเกือบจะทุกเล่ม