กำหนดการ

ภาษาอังกฤษ


n schedule
คำอธิบาย: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: ตาราง , รายการ , หมายกำหนดการ
คำที่เกี่ยวข้อง: agenda , program , itinerary
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย

คำที่มี "กำหนดการ" ในคำ


หมายกำหนดการ n program
คำอธิบาย: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดการ , แผนการ
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top