กำลัง

ภาษาอังกฤษ


n circumference of the tree
คำอธิบาย: มาตรวัดรอบของกลม
ตัวอย่างประโยค: ลำต้นไม้ต้นหนึ่งมีกำลังสิบอ้อมแขน
n power
คำอธิบาย: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง
ตัวอย่างประโยค: 2 ยกกำลัง 10 มีค่าเท่าใด
n power
คำอธิบาย: ความสามารถทางด้านพลังกาย
ความหมายเหมือนกับ: พลัง , แรง , พละกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: energy , strength , force , vigour
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง จึงทำให้มีพละกำลังมาก
aux being
คำที่เกี่ยวข้อง: in the act of , in the process of
ตัวอย่างประโยค: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์